12η Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 27.09.2018

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημαρχείο Υμηττού, Στρατονίκης, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17237, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 24 Σεπτεμβρίου 2018, 10:35

Print Friendly, PDF & Email

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου   2018  και  ώρα  9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 

 1. Τροποποίηση – κωδικοποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  Δήμου Δάφνης- Υμηττού κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής επιτροπής
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
 4. Αποδοχή ποσών : α) από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 03/05/2018 έως και 02/07/2018 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, β) για καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά Νόμο δικαιούχους για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2018,  γ) προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών επιτροπών που λειτούργησαν ως εξεταστικά κέντρα στο διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού  στην ΑΑΔΕ (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Γ/2017) και δ) Γ` Κατανομής πιστώσεων  στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού».
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 37374/2018 απόφασης του ΥΠΕΣ στο Ν.Π. με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού»
 6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για λοιπά τέλη που θα επαναβεβαιωθούν
 7. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για λοιπά τέλη
 8. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του κ. Λουκόπουλου Ταξιάρχη
 9. Έγκριση επαναπροκήρυξης δυο θέσεων οδηγών απορριμματοφόρων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου
 10. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 11. Έγκριση Γ` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων: α) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων  των  Διοικητικών συμβουλίων των ομώνυμων  Νομικών  Προσώπων  αντίστοιχα  και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 13. Ένταξη εργασίας στις πιστώσεις ΣΑΤΑ.
 14. Ορισμός Μελών Επιτροπής Προελέγχου καταστημάτων & επιχειρήσεων για το υπόλοιπο της δημοτικής θητείας
 15. Έγκριση παράτασης σύμβασης για: α) την υπηρεσία πιστοποίησης Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων , β) την εργασία Μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης , βιβλιοδεσίας, παραγωγής πρακτικών Συλλογικών οργάνων του Δήμου, γ) της υπ’αρ. πρωτ.11175/2017 ( ΑΔΑΜ:17SYMV001771604) για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (υπερκατασκευές).
 16. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών
 17. Έγκριση πρακτικού   για τις ομάδες Α: “ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”, Γ:”ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ”, Δ:”ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ” και Ε: “ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ   ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Α.Π.-ΓΑΛΑ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚH ΙΑΤΡΙΚΗ ” για την ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2α ΤΟΥ Ν4412/2016 χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, σε συνέχεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατά τον οποίο κρίθηκαν άγονες
 18. Έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου, κατόπιν πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής
 19. Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης α) χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου Β) χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής ποιότητας Ζωής.
 20. Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης – τοποθέτησης,  πλαστικών οριοδεικτών και κίτρινης διαγράμμισης  επί της οδού Αλ. Παναγούλη στη συμβολή της με την οδό Ηπείρου στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού, για διευκόλυνση διέλευσης οχημάτων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 21. Έγκριση κανονισμού Χορήγησης Αποκλειστικών Θέσεων Στάθμευσης ΑΜΕΑ
 22. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 23. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Ν.Π. με την επωνυμία  «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού » κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του. 
 24. Έγκριση ορθής επανάληψης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
 25. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

 Νικόλαος Ε. Τσιλίφης 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedin