11η Μεικτή Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07.12.2022 και ώρα 10:00π.μ

ScheduledΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 172 35, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 5 Δεκεμβρίου 2022, 10:13

Print Friendly, PDF & Email

Έχοντας υπ’ όψιν:

  1. Τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019.
  3. Τις διατάξεις του Ν.4625/2019.   
  4. Τις διατάξεις του Ν.4940/2022.  
  5. Των αριθμ.374/απ.39167/02.06.2022 και 380/απ.39456/15.06.2022 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.
  6. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022.
  7. Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin