Πρόσκληση TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης 28.03.2019

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των αρθρ.86 και 88 Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης την 28η Μαρτίου 2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 06.00μ.μ. επί της οδού Έλλης 16 στο 1ο όροφο του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέμα –προβλήματα κοινότητας

Β. Επικύρωση πρακτικών 2ης συνεδρίασης έτους 2019

Γ. Θέματα:

  1. Έκφραση γνώμης για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συμβολή των οδών Φαίδωνος και Αισχύλου

 
Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης

    ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ