Πρόσκληση TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης 19.06.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των αρθρ.86 και 88
Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Δάφνης την 19η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 07.00μ.μ. επί της οδού Έλλης 16 στο 1ο
όροφο του Δημαρχείου
για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέμα –προβλήματα κοινότητας

Β. Επικύρωση πρακτικών 5ης συνεδρίασης έτους 2019

 
Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ