Πρόσκληση για 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 18.04.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως
τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν.
3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε
στην 6η τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
γίνει την  Πέμπτη 18 Απριλίου  2019 
και  ώρα  9:45 μ.μ.
στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο
Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011
αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Τροποποίηση Τεχνικού
  Προγράμματος του Δήμου έτους 2019, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 2. Υποβολή προς
  έγκριση  της τριμηνιαίας έκθεσης
  κατάστασης των εσόδων και εξόδων 1ου τριμήνου οικ. έτους 2019 του Δήμου
  Δάφνης-Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 3. Έγκριση  μεσοπρόθεσμου 
  δημοσιονομικής στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) 2020-2023 , του  Δήμου Δάφνης Υμηττού.
 4. Αναμόρφωση
  Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 5. Αποδοχή ποσών: α)  από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την
  κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 1ης-2ης-3ης
  κατανομής έτους 2019,  β) από πρόστιμα ΚΟΚ
  διμήνου από 03/01/2019 έως και 01/03/2019 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, γ) για κάλυψη δαπανών
  ενοικίασης των χώρων στέγασης των ΚΕΠ Δ΄ τριμήνου 2018
 6. Διαγραφή βεβαιωμένων
  οφειλών που θα επαναβεβαιωθούν α) για λοιπά τέλη και β) από πρόστιμα ΚΟΚ
 7. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων
  οφειλών για λοιπά τέλη
 8. Εξειδίκευση πιστώσεων
  του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις
  διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 9. α) Απόφαση αποζημίωσης ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων ακινήτων στο Ο.Τ. 154
  και β) Απόφαση καταβολής ή μη αποζημίωσης στους δικαιούχους για λογαριασμό των
  υπόχρεων ωφελούμενων παρόδιων ιδιοκτητών
 10. Αποδοχή ή μη
  παραίτησης  του προέδρου του  Διοικητικού συμβούλιου  του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής
  Δάφνης – Υμηττού» .
 11. Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
  Κατάρτισης (Μαθητεία ΕΠΑ.Σ – ΟΑΕΔ και ΕΠΑΛ ) για απασχόληση στο Δήμο κατά το
  σχολικό έτος 2019-2020
 12. Ένταξη έργων και
  εργασιών στις πιστώσεις ΣΑΤΑ .
 13. Έγκριση:  Α) συμμετοχής του Δήμου στο  Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας
  Προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
  Δήμων   με τίτλο : Κατασκευή , επισκευή
  και συντήρηση  αθλητικών  εγκαταστάσεων Β) αποδοχής χρηματοδότησης Γ)
  κάλυψης από ίδιους πόρους του ποσού άνω των 600.000,00 € που θα χρηματοδοτήσει
  το Υπουργείο Εσωτερικών  Δ) εξουσιοδότηση
  του Δημάρχου για υπογραφή κάθε νομιμοποιητικού εγγράφου που θα απαιτηθεί
 14. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,  1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε   & Παράτασης Εργασιών του έργου με τίτλο
  «Συντήρηση και επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού (2017)»
 15. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,  3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε   & Παράτασης Εργασιών του έργου με τίτλο
  «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την
  πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης – Υμηττού»
 16. Εκδίκαση ένστασης “ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΕΩΠΟΝΟΥ
  ΕΔΕ” κατά της αρ. 28 απόφασης δημοτικού συμβουλίου κατά την οποία
  κηρύσσεται έκπτωτος
 17. Αντικατάσταση μελών από
  :α) όργανο σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων όλων των
  καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος ,β) επιτροπή ελέγχου
  ακινήτων για το έτος 2019, γ) επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής
  προμηθειών ( για προμήθεια υλικών &
  εξοπλισμού της Υπηρεσίας Πρασίνου)
 18. Έγκριση πρακτικών
  παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών
 19. Συζήτηση και λήψη
  απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων:  α) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν
  αποφάσεων  των  Διοικητικών συμβουλίων των ομώνυμων  Νομικών 
  Προσώπων  αντίστοιχα  και της 
  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 20. Έγκριση εξαίρεσης
  κατεδάφισης αυθαίρετης σκάλας επί της οδού Ιεραπετριτάκη 2 στην Δημοτική
  Κοινότητα Υμηττού κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 21. Έκφρασης γνώμης για τις
  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στη συμβολή των
  οδών Φαίδωνος και Αισχύλου, κατόπιν εισηγήσεως της
  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 22. Έγκριση ή μη υλοτομίας
  δυο (2) δένδρων (βραχυχίτωνων) επί της οδού Αρχ. Τσακιράκη 8 στη Δ.Κ. Υμηττού,
  κατόπιν του αριθμ. 250291/5883/2019 εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη και
  εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 23. Έγκριση χορήγησης και
  ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων κατόπιν
  εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 24. Έγκριση Απολογισμού
  έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α` βάθμιας
  εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»
 25. Έγκριση Απολογισμού
  έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β` βάθμιας
  εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»

             

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

  Νικόλαος Ε. Τσιλίφης

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
διεξάγεται δημόσια