Πρόσκληση για 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006
και Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και
Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορονοϊού COVID-19)
και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου
Εσωτερικών καλείσθε στην 5η
τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
την  Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και ώρα 09:00 έως 13:00 μ.μ. για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση παράτασης του έργου  <<ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
  ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΟΥ>>. (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 2. Α)
  Έγκριση παράτασης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Δάφνης Υμηττού με τους ίδιους όρους: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο , β) Παροχή Συσσιτίου
  και γ) Κοινωνικό Φαρμακείο που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική
  2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ: 5001456 και Β) εξουσιοδότηση Δημάρχου για
  υπογραφή . (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος