Πρόσκληση για 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Κανάρη Κ., Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 17235, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2020, 19:37

image_pdfimage_print

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του Ν.4555/2018 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών καλείσθε στην 5ητακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την  Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και ώρα 09:00 έως 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση παράτασης του έργου  <<ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΟΥ>>. (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
  2. Α)Έγκριση παράτασης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Δάφνης Υμηττού με τους ίδιους όρους: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο , β) Παροχή Συσσιτίου και γ) Κοινωνικό Φαρμακείο που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ: 5001456 και Β) εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή . (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος

Facebooktwitterpinterestlinkedin