1

Πρόσκληση για 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την 07.04.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του Ν.4555/2018 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών καλείσθε στην 4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τρίτη  7 Απριλίου 2020 και ώρα 21:00μμ έως 00:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις :

 1. Αποδοχή ποσών: α) από επιχορήγηση προς κάλυψη
  αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κοροναϊού (covid-2019 ) και β) από
  πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 03/1/2020 έως και 03/3/2020 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων. (Εισηγήτρια
  κα Βογιατζόγλου
  )
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους
  2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. (Εισηγήτρια
  κα Βογιατζόγλου
  )
 3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή τελών κατάληψης
  κοινόχρηστου χώρου σε επιχειρήσεις που έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί
  υποχρεωτικά η λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς κοροναϊού
  (covid-2019 ) (Εισηγήτρια κα Βογιατζόγλου)
 4. Λήψη απόφασης για απαλλαγή δημοτικών τελών
  και δημοτικού φόρου (ΔΤ-ΔΦ) σε επιχειρήσεις που έχει διακοπεί η λειτουργία τους
  λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς κοροναϊού (covid-2019 ) (Εισηγήτρια κα Βογιατζόγλου)
 5. Λήψη απόφασης για απαλλαγή προσαυξήσεων
  ληξιπρόθεσμων οφειλών την 31-3-2020 και λοιπών δυνητικών επιπτώσεων (π.χ.
  απώλεια ρύθμισης) λόγω μη πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών ή μη πληρωμής δόσεων την
  31-3-2020 ενεργών ρυθμίσεων οφειλετών του Δήμου Δάφνης Υμηττού λόγω των μέτρων
  αποτροπής της διασποράς κοροναϊού (covid-2019 ) (Εισηγήτρια κα Βογιατζόγλου)
 6. Έγκριση επιβολής προστίμου σε πολίτη για
  αυθαίρετη εναπόθεση πολλών ογκωδών αντικειμένων-σαβούρα κατόπιν της αρ.2772/21-2-2020
  καταγγελίας (Εισηγητής κ. Λιούτας)
 7. Ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας
  οικοπέδου για την ανέγερση  του 2ου Νηπιαγωγείου
  Δάφνης και 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού (ΟΤ 476), στο Δήμο
  Δάφνης-Υμηττού (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 8. Αντικατάσταση μέλους από το Διοικητικό
  Συμβούλιο του ΝΠ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής
  Δάφνης-Υμηττού» (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος