Πρόσκληση για 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 23.01.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και
Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει, καλείσθε στην
1η τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει
την  Πέμπτη 23 Ιανουαρίου  2020 
και  ώρα  9:45 μ.μ.
στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού
(πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων
Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου),
στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Επικύρωση πρακτικών των αριθμ. 9 και 10
  τακτικών συνεδριάσεων, των αριθμ. 4 και 5 ειδικών συνεδριάσεων και της αριθμ. 6ης  έκτακτης-κατεπείγουσας συνεδρίασης του
  δημοτικού συμβουλίου.
 2. Αποδοχή ποσών : α) από κατάθεση επιχορήγησης από μεταβιβασθείσα πίστωση του
  Υπουργείου Εργασίας για την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος λόγω συνταξιοδότησης των
  πρώην υπαλλήλων ΠΙΚΠΑ, β) κάλυψης δαπανών ενοικίασης χώρων στέγασης  των ΚΕΠ για το γ’ τρίμηνο 2019 γ) κατάθεσης μισθωμάτων  των σχολικών μονάδων  από 01/09/2019-31/12/2019 δ) από τους κεντρικούς αυτοτελείς
  πόρους για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 7ης
  έως 12ης μηνιαία κατανομή έτους 2019.
 3. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης
  χρηματοδότησης στην πρόσκληση με αριθμ.πρωτ. 3670 με κωδ. ΑΤΤ104 και τίτλο:
  «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α’ βαθμού για την επικαιροποίηση τοπικών
  σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» του Άξονα Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη
  της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» ,του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική».
 4. Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής
  διαβούλευσης.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος