1

Πρόσκληση 8ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Κοινότητας Δάφνης 17.08.2020

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθρ. 89 του  Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. και των
αριθμ.40/31-3-2020 και 163/29-05-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών  καλείστε
σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα διεξαχθεί στο Κτίριο του Α΄ΚΑΠΗ ΔΑΦΝΗΣ 
Βύρωνος 10 και Αλεξάνδρας 20, στην ισόγεια αίθουσα
της
Κοινότητας Δάφνης την 17η Αυγούστου 2020 ημέρα
Δευτέρα
και ώρα 07.00μ.μ.
για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέμα –προβλήματα κοινότητας

Β. Θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την
έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΜΠΑΡ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» , επί της οδού Λακεδαίμονος 2.

  Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου

  Κοινότητας Δάφνης

ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ