Πρόσκληση 3ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Κοινότητας Δάφνης την 21.03.2022 με τηλεδιάσκεψη

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  • του αρθρ. 89 του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)
  • του Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3.
  • των αριθμ.40/31-3-2020 , 163/29-05-2020 και 88/21-8-2019 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφασης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊου COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής» (ΦΕΚ 4019/τ.β’/20-9-2020)
  • Της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684/21-02-2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)»
  • Το αριθμ.πρωτ. 69472/24-9-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

καλείστε σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του epresence (www.epresence.gov.gr) την Δευτέρα 21η Μαρτίου 2022 και ώρα 20:00 έως 21:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:     

 

Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέματα –προβλήματα κοινότητας

Β. Θέματα:

1.Διατύπωση γνώμης για το περίπτερο επί της συμβολής των οδών Εθνάρχου Μακαρίου 147 & Ηούς στη Δάφνη

 

Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου

Κοινότητας Δάφνης

ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ