Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δάφνης Υμηττού που θα πραγματοποιηθεί την 21.07.2020 και ώρα 15.00μμ

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  76  του  Ν.3852/2006
(Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης),
όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 και της αριθμ. 67/2020
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  σας
καλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την αριθμ.:163/29-05-2020 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών  για λόγους
πρόληψης της μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19
στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας
Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ.
Ηρώων Πολυτεχνείου 1, την  Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ.,
για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

  • Γνωμοδότηση
     επί του 
    τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2021.
  • Διατύπωση
    προτάσεων πριν την σύνταξη του προσχεδίου του 
    προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021

Σε
περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, παρακαλούμε να
ενημερώσετε την Γραμματέα της Επιτροπής.

Η ηλεκτρονική διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00μμ

Μπορείτε να μας αποστείλετε τις προτάσεις σας στo mail της Γραμματείας του Δημάρχου gm@dafni-ymittos.gov.gr

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 22  Ιουλίου στις 15:00 μ.μ.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στον ίδιο χώρο.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ