Η νέα 5μελής Επιτροπή του Δήμου Δάφνης – Υμηττού για την παρακολούθηση του προγράμματος αδέσποτων ζώων

Δημοσίευση: 4 Νοεμβρίου 2019, 10:43

Print Friendly, PDF & Email

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87/2010), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4555/2018 και N.4625/19 και ισχύει,  για τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  2. Τις διατάξεις του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ15/τ.Α’/2-2-2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» και συγκεκριμένα τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 9 αναφορικά με την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος, όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν σύμφωνα με τις σχετικές του άρθρου 46, παρ.12 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α’/11-2-2014).
  3. Το υπ.αρ.πρωτ.2146/22-7-2015 έγγραφο της Δ/νσης προστασίας των ζώων φαρμάκων & κτηνιατρικών εφαρμογών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου ως εξής:

  1. Δεμενεοπούλου Ελένη (Μέλος Φιλοζωικής Ένωσης)
  2. Σκλαβενίτη Χαρά (Μέλος Φιλοζωικής Ένωσης)
  3. Δανιάς Κώστας (Εκπαιδευτής σκύλων)
  4. Βότσης Ιωάννης (Κτηνίατρος)
  5. Σκιαδοπούλου Γεωργία, με αναπληρώτρια την Θάνου Χρυσούλα (εκπρόσωπος του Δήμου με την αναπληρώτρια της)

                                                                                       
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                                  

Facebooktwitterpinterestlinkedin