Ενημέρωση Διαβούλευσης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου με την επωνυμία «Ανδρέας Λεντάκης» στο ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ

Δημοσίευση: 22 Αυγούστου 2022, 10:52

Print Friendly, PDF & Email

Το Υπουργείο Οικονομικών, ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για τη δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου με την επωνυμία «Ανδρέας Λεντάκης» στο ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ, εντός της Δ.Ε. Υμηττού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28-08-2006 ΚΥΑ (Β 1225), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 40238/28-09-2017 (Β 3759), 38181/2695/2022 (Β 1923) και 76515/5170/2022 (Β 3999) όμοιες

α) προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς και τεκμηριωμένα τις απόψεις του επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ως άνω σχεδίου, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (sec.dipa@prv.ypeka.gr, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, ΤΚ 114 73, Αθήνα), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την έκδοση του υπ’ αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/81705/5545/04-08-2022 εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε προθεσμία σαράντα πέντε ημερών από την έκδοση του εν λόγου εγγράφου για τις Δημόσιες αρχές.

β) ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελος της ΣΜΠΕ με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία βρίσκεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών (ταχ. δ/νση: Χαριλάου Τρικούπη 6 – 10, ΤΚ 106 79 , Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 201), προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Κατεβάστε και δείτε το πληροφοριακό υλικό σε μορφή .zip εδώ

Facebooktwitterpinterestlinkedin