Χορήγηση δήλωσης γάμων

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085509
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

Περιγραφή

Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Δάφνης-Υμηττού.

Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 40 (σαράντα) ημερολογιακών ημερών από την τέλεσή του.

Εκπρόθεσμη δήλωση
:

- Από την 41η ημέρα, μέχρι και την 130η  ο γάμος δηλώνεται με καταβολή προστίμου 100 €.

- Μετά την 130η ημέρα, ο γάμος δηλώνεται με καταβολή προστίμου 300 €.

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Υπόχρεοι για τη δήλωση του γάμου είναι και οι δύο ή ο ένας εκ των δύο συζύγων ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η Ιερολόγηση του πολιτικού γάμου δηλώνεται:

- Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε και δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος,

- ή στο Ληξιαρχείο, όπου υπάγεται η εκκλησία που τελέστηκε ο Θρησκευτικός Γάμος - (Σ’ αυτή τη περίπτωση συντάσσεται Έκθεση Ιερολόγησης που αποστέλλεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο Πολιτικός γάμος. Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η προσκόμιση της Ληξιαρχικής πράξης του Πολιτικού Γάμου).

Δικαιολογητικά
  1. Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους.
  2. Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).
  3. Πιστοποιητικά Γεννήσεων τελευταίου τριμήνου  (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο*).
  4. Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
  5. Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
  6. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων από την Εκκλησία ή το Δήμο.

Για την περίπτωση Ιερολόγησης του γάμου:

  1. Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο.
  2. Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).

Δήλωση στο Δημοτολόγιο
Η δήλωση του Γάμου γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία μέσω του συστήματος ΔΗΔΙΛ, άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.

Παρατηρήσεις

* Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!