Μεταδημοτεύσεις

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085509
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

Δικαιολογητικά

Παρατηρήσεις

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία είναι τα εξής:

Α. Για έγγαμους

1. Αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Εάν υπάρχουν ενήλικα άγαμα παιδιά που επιθυμούν να μεταδημοτεύσουν, πρέπει να υπάρχουν και αιτήσεις  αυτών μαζί  με υπεύθυνες δηλώσεις άρθρου 8, Ν. 1599/1986 περί αγαμίας τους.
Να σημειωθεί ότι: κάθε ενήλικο άτομο αιτείται μεταδημότευση αυτοπροσώπως και μόνο ή εξουσιοδοτώντας τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, από Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα που μεταδημοτεύουν (αναζητείται από την υπηρεσία μας).  Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αναφέρονται για αμφότερους τους συζύγους πλήρη τα Ληξιαρχικά Στοιχεία Γάμου. Στην περίπτωση που αυτά δεν αναφέρονται, απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γάμου από το Ληξιαρχείο όπου αυτός έχει καταγραφεί. Στην περίπτωση που ένας ή και οι δυο σύζυγοι έχουν τελέσει προηγούμενους γάμους απαιτείται η ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένη τη λύση του κάθε γάμου. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε μέλους – συζύγου ή τέκνων απαιτείται και η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του.

Για αλλοδαπούς συζύγους απαιτείται πιστ/κο γέννησης, πιστ/κο λύσης προηγούμενων γάμων και πιστ/κο τυχόν τέκνων όλα μεταφρασμένα και επικυρωμένα με σφραγίδα Χάγης.

 Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού.

Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία:

Α) εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας των τριών προηγούμενων ετών (από την υποβολή της αίτησης) με διεύθυνση κατοικίας - όχι επαγγελματικής δραστηριότητας- εντός του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Δάφνης-Υμηττού.

                                           

Τα αποδεικτικά στοιχεία διετίας μπορούν να υποβάλλονται σε φωτοτυπίες και συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για τη συνεχή από διετίας κατοικία του στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού.

Στην περίπτωση που ο ένας σύζυγος είναι ήδη δημότης του δήμου Δάφνης-Υμηττού και ο άλλος σύζυγος επιθυμεί τη μεταδημότευσή του από τον δικό του δήμο εγγραφής στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού δεν απαιτείται να προσκομίσει δικαιολογητικά διετούς κατοικίας.

 

Β. Για άγαμους

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
  2. Υπεύθηνη δήλωση
  3. Ατομικό Πιστοποιητικό Γεννήσεως του ενδιαφερόμενου (αναζητείται από την υπηρεσία μας).

 

Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν. Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία:
 

Α) εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας των δύο προηγούμενων ετών (από την υποβολή της αίτησης) με διεύθυνση κατοικίας - όχι επαγγελματικής δραστηριότητας- εντός του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Τα αποδεικτικά στοιχεία διετίας μπορούν να υποβάλλονται σε φωτοτυπίες και συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για τη συνεχή από διετίας κατοικία του στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού.

 

 

Γ.  Για διαζευγμένους

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

2. Υπεύθυνη δήλωση

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο που αυτός μεταδημοτεύει (αναζητείται από την υπηρεσία μας). Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη Ληξιαρχικά Στοιχεία Γάμου και της λύσης του. Στην περίπτωση που αυτά δεν αναφέρονται, μπορεί να προσκομιστεί η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου από το Ληξιαρχείο όπου έχει καταγραφεί ο γάμος, με καταχωρημένη στο περιθώριο τη λύση του. Στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι προηγούμενοι γάμοι απαιτείται ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένη τη λύση για κάθε προηγούμενο γάμο.

Στην περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους αιτείται και τη μεταδημότευση του /των ανηλίκων τέκνων και την εγγραφή τους στην οικογενειακή του μερίδα λόγω άσκησης επιμέλειας ή γονικής μέριμνας τέκνων, οφείλει να προσκομίσει:

Α) εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό, το ιδιωτικό συμφωνητικό των δύο γονέων περί επιμέλειας τέκνων και τη δικαστική απόφαση λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό

Β) εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄ αντιδικία, τη δικαστική απόφαση επιμέλειας και πιστοποιητικό γραμματείας του Πρωτοδικείου ότι δεν ασκήθηκαν ένδικα μέσα κατά της απόφασης αυτής.

3. Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν. Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία:

Α) εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας των δύο προηγούμενων ετών (από την υποβολή της αίτησης) με διεύθυνση κατοικίας - όχι επαγγελματικής δραστηριότητας- εντός του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Τα αποδεικτικά στοιχεία διετίας μπορούν να υποβάλλονται σε φωτοτυπίες και συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για τη συνεχή από διετίας κατοικία του στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 "περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης" εφ' όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Δεκτά γίνονται και πιστοποιητικά μέσω φαξ, εφόσον αποστέλλονται στο φαξ του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης (213 2085510), απ΄ ευθείας από το Δήμο των ενδιαφερομένων.

 

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!