Χορήγηση επιδόματος για παροχή δωρεάν φαρμακευτική περίλθαψη σε ανασφάλιστρους