Χορήγηση Αδειών Θέσεων Στάθμευσης Αναπηρικών και μη αναπηρικών αυτοκινήτων (και Ανανεώσεις)

Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικό και Πολιτικής Προστασίας
Τηλέφωνα: 2132085502
E-mail: infotexniki@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά

1) Αντίγραφο του Δελτίου Στάθμευσης  για ΑΜΕΑ του ΠΔ 241/2005, το οποίο είναι σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)

2) Πρόσφατη απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής με προσδιορισμό της αναπηρίας. (ΚΕΠΑ)

3) Αντίγραφο Άδειας κυκλοφορίας οχήματος (το οποίο αναγράφεται στο δελτίο στάθμευσης για ΑΜΕΑ).

4) Αντίγραφο Άδειας οδήγησης του οδηγού του παραπάνω αυτοκινήτου, όπως καθορίζεται στο δελτίο στάθμευσης για ΑΜΕΑ.

5) Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας (η οποία εκδίδεται από το Ληξιαρχείο με την προσκόμιση: αντίγραφου ταυτότητας, πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντα, υπεύθυνη δήλωση για την διεύθυνση κατοικίας και αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού)

6) Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία να δηλώνονται τα κάτωθι:

α) ότι ο ενδιαφερόμενος ή άλλο μέλος της οικογένειας του δε διαθέτει θέση στάθμευσης σε πρασιά, πυλωτή, κλειστό χώρο στάθμευσης ή ακάλυπτο χώρο της οικίας του,

β) ότι δεν έχει ζητηθεί θέση στάθμευσης σε άλλη περιοχή και

γ) ότι θα ενημερώνει την Υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή που έχει να κάνει με τη χορήγηση της θέσης.

7) Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι δυνατό να οδηγήσει, Υπεύθυνη Δήλωση από τον ιδιοκτήτη του οχήματος ότι χρησιμοποιεί το όχημά του για την μεταφορά του πρώτου.

 

Τεχνική Υπηρεσία Τηλ. 2132085587 υπευθ. Τούνα Βαρβάρα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ

Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται όσοι παθόντες ανήκουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω:

Οι δικαιούχοι-κάτοχοι του Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ, όπως καθορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ΠΔ 241/24-11-2005 (ΦΕΚ 290/Α/30-11-2005), ως ισχύει.

  1. Ν.490/76 Αρθρο1 (ΦΕΚ 331Α΄): Ανάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργάτες εξωτερικού που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση
  2. Ν.1798/88 Άρθρο16 (ΦΕΚ 166Α΄): Ανάπηροι Έλληνες πολίτες που έχουν:  πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών. Σοβαρή κινητική αναπηρία:

Α. του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%

Β. του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.

Γ. Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%

  1. Ν.1882/90 Άρθρο 23 (ΦΕΚ43Α΄): Ανάπηροι Έλληνες πολίτες: νοητικά καθυστερημένοι  με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες από αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις, έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία, πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, πάσχοντες από αιμορροφιλία
  2. Ν.2227/94 (ΦΕΚ 129Α'): Ανάπηροι πολίτες Κ-Μ της Ε.Ε. που εμπίπτουν σε μία από τις υπ΄ αριθμ. 3 και 4 αναφερόμενες κατηγορίες.

 

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!