Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Εσόδων «Δήλωση / διόρθωση επιφανειών ακινήτων για χρέωση Δημοτικών Τελών» 11.10.2021

Σας
ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της ψήφισης του αρ. 66 του Ν. 4830/2021, οι
ιδιοκτήτες των ακινήτων που επιθυμούν να διορθώσουν τη δηλωμένη στο Δήμο
επιφάνεια του ακινήτου τους ή και τη χρήση αυτού για χρέωση ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ, μπορούν
να το πράξουν έως και τις 31/12/2021.

Οι
ιδιοκτήτες των ακινήτων, κάνοντας αίτηση στο Δήμο για διόρθωση/αρχική υποβολή,
θα επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη διάταξη του ανωτέρου νόμου διότι  θα διαγραφούν όλα τα δημοτικά τέλη / φόροι
μέχρι τις 31/12/2019
ενώ θα πρέπει να καταβάλουν μόνο τα τέλη που
αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1ης.1.2020,
μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επι του
ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του
διαστήματος.

Καλούμε
όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, αλλά
και όσους έχουν μισθώσει ακίνητα στην περιοχή μας, να ελέγχξουν άμεσα εάν η
δηλωθείσα επιφάνεια στο λογαριασμό ρεύματος για την επιβολή ΔΤ- ΔΦ -ΤΑΠ είναι η
ίδια με την πραγματική επιφάνεια του ακινήτου και σε περίπτωση που υπάρχουν
διαφορές, να προσέλθουν άμεσα στο Δήμο προκειμένου να διορθώσουν τη δηλωθείσα
επιφάνεια.

Ως
δικαιολογητικά για τη διόρθωση/δήλωση, απαιτείται να έχετε μαζί σας i) αντίγραφο του λογαριασμού ηλεκτροδότησης και ii) ανά περίπτωση οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει
την πραγματική επιφάνεια των χώρων που ηλεκτροδοτούνται.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ