8η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 27.03.2018

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 10562, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 23 Μαρτίου 2018, 14:39

Print Friendly, PDF & Email

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τρίτη 27 Μαρτίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.
  2. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης και  ορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων επί υποθέσεων του Δήμου.
  3. Έγκριση δαπάνης -διάθεση πίστωσης και ορισμό δικαστικού επιμελητή για επίδοση εφετειακής απόφασης.
  4. Έγκριση 4ου πρακτικού του διεξαχθέντος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» για την ΟΜΑΔΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ και  κατακύρωση και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου.
  5. Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού».

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin