1

2η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 06.02.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες  του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την Τρίτη 6  Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω μοναδικό θέμα :

 

  • Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο παραχώρησης ή μη της οδού Κύπρου από Μ. Αλεξάνδρου έως Πλούτωνος για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ηλιούπολης, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

                                                                                                                      

                                                                                                                         Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                           ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ