14η Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 29.11.2018

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημαρχείο Υμηττού, Στρατονίκης, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17237, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 26 Νοεμβρίου 2018, 10:40

Print Friendly, PDF & Email

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 29 Νοεμβρίου  2018  και  ώρα  9:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Αποδοχή ποσών : α) για καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά Νόμο δικαιούχους για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2018, β) της 9ης, 10ης ,11ης και 12ης μηνιαίας κατανομής έτους 2018 για κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
 4. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 5. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του Μάρκου Χριστοφυλάκη.
 6. Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 208/2017 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην Έγκριση  συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και  υποβολή πρότασης με το έργο «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού» σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 7. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών.
 8. Έγκριση σύναψης σύμβασης μισθώματος τμήματος Β’ ορόφου του πρώην Δημαρχείου Υμηττού.
 9. Εκλογή μέλους από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, συμμετοχής στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο.
 10. Συγκρότηση Διαφόρων Επιτροπών του Δήμου για το έτος 2019.
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2019.
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Ακινήτων του αρθρ. 2 παρ. 1 του Ν. 429/1976 (A 235) για το έτος 2019.
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016.
 14. Μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων των  Διοικητικών συμβουλίων των αντίστοιχων ομώνυμων  Νομικών  Προσώπων  και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων: α) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων  των  Διοικητικών συμβουλίων των αντίστοιχων  ομώνυμων  Νομικών  Προσώπων   και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 16. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού»
 17. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού».
 18. Συζήτηση και λήψης απόφασης για πρόσκαιρη χρήση μέχρι 10 ημερών κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου για δημόσια εμπορική προβολή.
 19. Λήψη απόφασης για τακτοποίηση οικονομικής υποχρέωσης του Δήμου ύψους 461€ προς ΕΥΔΑΠ για λογαριασμό μισθωμένου κτιρίου

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Νικόλαος Ε. Τσιλίφης

 

Facebooktwitterpinterestlinkedin