Πρόσκληση για 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 26.09.2019

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημαρχείο Υμηττού, Κοτυώρων, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17237, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 23 Σεπτεμβρίου 2019, 10:09

Print Friendly, PDF & Email

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του Ν.4555/2018 και ισχύει, καλείσθε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου  2019  και  ώρα  9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Εκλογή δυο δημοτικών συμβούλων εκ των παρατάξεων της μειοψηφίας οι οποίοι θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 3. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 4. Αποδοχή ποσού για : α) καταβολή εκλογικής αποζημίωσης  των υπαλλήλων του Δήμου Δάφνης Υμηττού  για τις δημοτικές περιφερειακές εκλογές, καθώς  και για την ανάδειξη μελών  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, β) κατάθεση γ’ κατανομής  για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
 5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
 6. Καθορισμός α) δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και β) ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα για το έτος 2019
 7. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
 8. α) Έγκριση των όρων σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Ο.Κ.Π.Δ.Υ με το Δήμο β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της καθώς και γ) ορισμό εκπροσώπου και γραμματέα για την συγκρότηση κοινής επιτροπής παρακολούθησης
 9. Έγκριση σχεδίου απόφασης υλοποίησης με τα ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού», της Πράξης «Κέντρα Κοινότητας» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002498
 10. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών
 11. Έγκριση σκοπιμότητας , διενέργειας εκτέλεσης  έργου  και έγκριση της υπ ’ αρ. 45/2019 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού   που αφορά έργο «Διαμόρφωση χώρων  για την τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς» για το οικονομικό έτος 2019
 12. Έγκριση 2ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΠΤΜΝΕ και  παράτασης εργασιών του έργου «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρασφάλειας μετά των Απαιτούμενων Λοιπών Εργασιών στον 7ο Παιδικό Σταθμό επί των οδών Πλούτωνος και Βότση στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης συν»
 13. Ορθή επανάληψη των αριθμ. 188/2018 και 103/2019 προηγούμενων αποφάσεων ως προς την επιτροπή παρακολούθησης για την προμήθεια με τίτλο «Επέκταση- αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού»
 14. Ορισμός αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με τις διατάξεις  του αρθρ. 281 του Ν. 3463/2006 επί: α) άσκηση αγωγής για λογαριασμό του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για την αναγνώριση της κυριότητας του, τη διόρθωση της κτηματολογικής εγγραφής με Κ.Α.Ε.Κ 050032107003/0/0 που εμφανίζεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη και τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων της εν λόγω εγγραφής που αφορά το Κοιμητήριο του Δήμου και β) συζήτησης αγωγής των Αικατερίνης Φραγκούλη, Στέφανου Φραγκούλη, Λεωνίδα Φραγκούλη, Αντωνίου Φραγκούλη, Λεωνίδα Φραγκούλη και Στυλιανού Φραγκούλη κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου Βύρωνα και του πρώην Δήμου Υμηττού.
 15. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου
 16. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου
 17. Ορισμός μελών διοικητικού Συμβουλίου της «Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης-Υμηττού»
 18. Ορισμός μελών Δημοτική Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2019-2020
 19. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2019
 20. Αντικατάσταση μελών της επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής  του έργου «Ανάπλαση για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης -Υμηττού»
 21. Ορισμός εκπροσώπου στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕ»
 22. Ορισμός μελών του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
 23. Ορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού Εκπροσώπου και συντονιστή Δράσεων συμμετοχής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο υγειών πόλεων- Προαγωγής υγείας
 24. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους στην επιτροπή του άρθρου 13 του κανονισμού καθαριότητος
 25. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών εκπροσώπων του Δήμου στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία των δήμων Ηλιούπολης, Δάφνης –  Υμηττού  με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκινητικής Υγείας των Δήμων Ηλιούπολης,  Δάφνης –Υμηττού»
 26. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών σε διάφορες επιτροπές του Δήμου
 27. Ορισμός διαχειριστών των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και των Νομικών Προσώπων
 28. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου των Ν.Π α) «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού» και β) «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού»
 29. Έγκριση επαναφοράς οικογενειακού τάφου στο δικαιούχο.
 30. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη αγάλματος (προτομή Σωκράτη) με  εγκατάσταση του στην κεντρική πλατεία Καλογήρων της Δ.Κ. Δάφνης
 31. Ενημέρωση του Σώματος  και διατύπωση γνώμης επί του  Ισολογισμού και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος

Facebooktwitterpinterestlinkedin