1

Πρόσκληση 2ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου 14.05.2020 με τηλεδιάσκεψη

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν.
3463/2006 και 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  όπως τροποποιήθηκε με τους  Ν. 3870/2010, 4071/2012, 4172/2013 και Ν.4555/2018
και ισχύει, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και
Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορονοϊού COVID-19)
και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου
Εσωτερικών,  καλείσθε σε  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει
την Πέμπτη 14 Μαΐου
2020 και ώρα 9:00μμ έως 2:00 π.μ.
με τηλεδιάσκεψη και χρήση της
τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), 
με  μοναδικό θέμα συζήτησης και
λήψης απόφασης:

  • Έγκριση
    υποχρεωτικής αναμόρφωσης  Ολοκληρωμένου
    Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του    Δήμου και
    των Ν.Π. που
    εποπτεύει οικ. έτους 2020

                      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

             Βερύκιος Δημήτριος