1

Πρόσκληση 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου 23.01.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.
3463/2006 και τις όμοιες του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4071/2012,
Ν.4449/2017 και Ν.4555/2018 και ισχύουν,  καλείστε  σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
που θα γίνει την  Πέμπτη 23 Ιανουαρίου
 2020 και 
ώρα 9:00 μ.μ.
στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας
Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) 
Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ.
Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος
όροφος,  με  θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

  • Ψήφιση  Ολοκληρωμένου Πλαισίου
    Δράσης (συμπληρωματική στοχοθεσία ) έτους 2020 
    του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης –
    Υμηττού» που εποπτεύει ο Δήμος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Βερύκιος Δημήτριος