Πρόσκληση για την 10η ΤΑΚΤΙΚΗ – ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την 22.05.2024 και ώρα 16:00 με Live Streaming

ScheduledΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ (LIVE STREAMING) – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημαρχείο Υμηττού, Ηρώων Πολυτεχνείου 1, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 172 37, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 17 Μαΐου 2024, 14:43

Print Friendly, PDF & Email

                 Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 10η συνεδρίαση (τακτική-μεικτή ) του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού που θα γίνει στις 22 Μαΐου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας την 21-05-2024 και ώρα 12:00 σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) καθώς και το άρθ.11 του Ν.5043/2023 (υπ’αρ. 488/2023 εγκύκλιος ΥΠΕΣ ).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

           Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

 1. Ανάκληση της αριθμ. 78/2024 προηγούμενης απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024  κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 2. Ανάκληση της αριθμ. 79/2024 προηγούμενης απόφασης περί 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγητής κ. Κατσαρός)
 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024 κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 4. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγητής κ. Κατσαρός)
 5. Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 1ου τριμήνου οικ. έτους 2024 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής. (Εισηγητής κ. Κατσαρός)
 6. Καθορισμός χώρων Δημοτικών Παρατάξεων (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 7. Έγκριση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων, έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και ορισμός εκπροσώπων βάσει του Ν.4604/2019 αρθρ.6 (Εισηγήτρια κα Μαγγίτα)
 8. Έγκριση προϋποθέσεων για εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου σχολικό έτος 2024-2025 (Εισηγήτρια κα Μαγγίτα)
 9. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ–ΥΜΗΤΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001978 και του Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, στα πλαίσια της αυτοδίκαιης κατάργησης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» (άρθρο 27 του Ν.5056/2023) (Εισηγήτρια κα Μαγγίτα)
 10. Έγκριση της Χρονικής παράτασης των συμβάσεων με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής (Εισηγητής κ. Αδάμ)
 11. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και αίτησης παράτασης του έργου: «Κατεδάφιση υφιστάμενων κτισμάτων» (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 12. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «Αστική ανάπλαση περιοχών Δ.Κ. Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης – Υμηττού» (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 13. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ” (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 14. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων οδών Δήμου Δάφνης-Υμηττού» (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 15. Αποδοχή παραίτησης μέλους από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δάφνης-Υμηττού» και ορισμός νέου μέλους (Εισηγητής κ. Μέλιος)
 16. Έγκριση ανανέωσης – χορήγησης θέσεων στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων κατόπιν εισηγήσεων της δημοτικής επιτροπής (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 17. Έγκριση υλοτομίας δένδρου κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Χρήστου Χρήστος

Facebooktwitterpinterestlinkedin