Δελτίο Τύπου 10.03.2020 – Κλείσιμο τάξης σχολείου & παραρτήματος Νηπιαγωγείου.

Δημοσίευση: 10 Μαρτίου 2020, 14:41

image_pdfimage_print

Έχοντας υπόψη:

1 . Τις  διατάξεις   του   άρθρου   58   περί   αρμοδιότητες   του   Δημάρχου   του   Ν   3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης

2. To άρθρο 75 παρ.1 περιπτ. ΣΤ υποπεριπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο  94  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/2010)  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

3. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ 201/1998. 

5. Το   υπ`αριθμ 3505/10-3-2020   έγγραφο   στη   Δ/νση   Π/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σχετικά με «Ενημέρωση για απουσίες μαθητών». 

6. Το υπ’αριθμ.3730/31.1.2020 έγγραφο της Δ/νσης   Π/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σχετικά με «Ενημέρωση για διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων»

7. Την άμεση  ανάγκη  για  την  διακοπή  λειτουργίας    των  σχολείων  λόγω  των  αυξανόμενων απουσιών των μαθητών από την έξαρση του ιού της γρίπης και την ανάγκη προστασίας των υγιών μαθητών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Την διακοπή λειτουργίας της Δ’ τάξης του 4ου  Δημοτικού  Δάφνης και του παραρτήματος του 3ουΝηπιαγωγείου Δάφνης στις 11, 12 & 13 Μαρτίου 2020.

Η παρούσα κοινοποιείται α) Γραφείο Δημάρχου, β) Αρχείο, γ) Σχολική Επιτροπή Α΄θµιας Εκπαίδευσης ∆.Δάφνης-Υμηττού, δ) 4ο Δημοτικό Δάφνης & 3οΝηπιαγωγείο Δάφνης, ε) Διεύθυνση Α/θµιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας και ζ) Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δάφνης-Υμηττού                                                       

Μετά τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται.

    Υμηττός  10-03-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin