Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων (Β΄ΦΑΣΗ) έτους 2011»