Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων Α΄ΦΑΣΗ έτους 2011»