Πρόσκληση για 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την 07.04.2020

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημαρχείο Υμηττού, Κοτυώρων, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17237, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 7 Απριλίου 2020, 15:35

Print Friendly, PDF & Email

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του Ν.4555/2018 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών καλείσθε στην 4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τρίτη  7 Απριλίου 2020 και ώρα 21:00μμ έως 00:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις :

  1. Αποδοχή ποσών: α) από επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κοροναϊού (covid-2019 ) και β) από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 03/1/2020 έως και 03/3/2020 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων. (Εισηγήτρια κα Βογιατζόγλου)
  2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. (Εισηγήτρια κα Βογιατζόγλου)
  3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε επιχειρήσεις που έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί υποχρεωτικά η λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς κοροναϊού (covid-2019 ) (Εισηγήτρια κα Βογιατζόγλου)
  4. Λήψη απόφασης για απαλλαγή δημοτικών τελών και δημοτικού φόρου (ΔΤ-ΔΦ) σε επιχειρήσεις που έχει διακοπεί η λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς κοροναϊού (covid-2019 ) (Εισηγήτρια κα Βογιατζόγλου)
  5. Λήψη απόφασης για απαλλαγή προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών την 31-3-2020 και λοιπών δυνητικών επιπτώσεων (π.χ. απώλεια ρύθμισης) λόγω μη πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών ή μη πληρωμής δόσεων την 31-3-2020 ενεργών ρυθμίσεων οφειλετών του Δήμου Δάφνης Υμηττού λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς κοροναϊού (covid-2019 ) (Εισηγήτρια κα Βογιατζόγλου)
  6. Έγκριση επιβολής προστίμου σε πολίτη για αυθαίρετη εναπόθεση πολλών ογκωδών αντικειμένων-σαβούρα κατόπιν της αρ.2772/21-2-2020 καταγγελίας (Εισηγητής κ. Λιούτας)
  7. Ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας οικοπέδου για την ανέγερση  του 2ου Νηπιαγωγείου Δάφνης και 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού (ΟΤ 476), στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
  8. Αντικατάσταση μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος
Facebooktwitterpinterestlinkedin