Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη (Βερίνα) (Αναπληρωματικό μέλος)