Πρόσκληση σύσκεψης χώρων για την προεκλογική προβολή των συνδυασμών των υποψηφίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών στις εκλογές του Μαΐου 2019

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17235, ΕλλάδαΧάρτης

Σχετ.: Η αριθμ.. 24923/4-4-2019 απόφαση του  Υπουργού Εσωτερικών

Καλείσθε  όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, Έλλης 16 & Κανάρη, 1ος όροφος, την 17η Απριλίου ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 10:30 π.μ. σε κοινή σύσκεψη μετά του Δημάρχου, με σκοπό την κατανομή των χώρων και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών για την προεκλογική προβολή των συνδυασμών των υποψηφίων  για τις Ευρωεκλογές,  τις Δημοτικές και τις Περιφερειακές εκλογές  ανάδειξης  μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών του προσεχούς Μαΐου 2019, σύμφωνα  τις διατάξεις της  αριθμ.  24923/4-4-2019 ( ΦΕΚ 1166/Β’/8-4-2019) απόφασης του Υπ. Εσωτερικών, των περιπτώσεων α και β της παρ. 4 του άρθρου 9 καθώς και των περ.α και β της παρ.6 του άρθρου 114 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), του άρθρου 44 του Π.Δ.26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57), του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3870/2010 (A’ 138) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» και των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του Ν. 2946/2001 (Α’ 224), του άρθρου 1 της παρ.3 και του Ν.4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’89).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

image_print
Facebooktwitterpinterestlinkedin
error: Content is protected !!