Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού

 

Ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού προκηρύσσει  ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού»,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 133.824,26 € με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων από το Δήμο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού» (Σχολικές Επιτροπές), ΟΚΠΔΥ και ΟΠΑΔΥ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 51/2018 μελέτη του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ύστερα από κανονική προθεσµία είκοσι πέντε (25) ηµερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής δηµοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ορίζεται η 17η Αυγούστου 2018 και ώρα 00:00:01. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 11η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 14η Σεπτεμβρίου 2018.

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή ξεχωριστά ανά ομάδα, όπως καθορίζεται από τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).

Για τα Τεύχη του Διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου www.dafni-ymittos.gov.gr και στα γραφεία του Δήμου Δάφνης-Υμηττού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Έλλης 16 & Κανάρη, 3ος όροφος, τηλ. 213-2085507, fax 210-9750614, Τ.Κ. 172 35, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διακήρυξη στο Γραφείο Προμηθειών, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Πουρσαλίδου Βαρβάρα, κ. Κουρεμένος Στυλιανός).

image_print
Facebooktwitterpinterestlinkedin
error: Content is protected !!