Χορήγηση επιδόματος βαρίας νοητικής υστέρησης (Β.Ν.Υ.)

Υπηρεσία: Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας (Επιδόματα - Βοηθήματα)
Τηλέφωνα: Κεντρικό : 2132037816, 817 Σχολικές Επιτροπές: 2132037852
E-mail: infodioik@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά

 

 1. Αίτηση του πατέρα ή της μητέρας ή του κηδεμόνα.
 2. Γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α., στην οποία θα αναφέρεται η πάθηση του ατόμου και ο Δ.Ν. (δείκτης νοημοσύνης).
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένος.
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και των δύο γονέων εάν είναι συνταξιούχοι ή βεβαίωση Υπηρεσίας για τους εν ενεργεία, στην οποία θα βεβαιώνεται εάν ο δικαιούχος. λαμβάνει ή όχι οποιαδήποτε χρηματική παροχή (σύνταξη, προσαύξηση, οικογενειακό επίδομα κλπ.) και εάν ναι, το ύψος του μηνιαίου ποσού και το συγκεκριμένο λόγο. (ζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία)
 5. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φοιτά σε ειδικό σχολείο ή νοσηλεύεται σε Ίδρυμα, υποβάλλεται αντίστοιχη βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται εάν η φοίτησή του είναι εξωτερική ή στην περίπτωση που είναι εσωτερική θα αναφέρεται το ύψος της μηνιαίας δαπάνης και ποιος την καλύπτει.
 6. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας και εντύπου Ε1.
 7. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας, σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση. (επίδειξη πρωτοτύπου).
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπευθύνου είσπραξης, στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα:
 • α) Η μόνιμη κατοικία και η σύνθεση της οικογένειας.
 • β) Ότι η παρεχόμενη οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του δικαιούχου.
 • γ) Εάν λαμβάνει ή όχι το ανάπηρο άτομο ή η οικογένειά του άμεσα ή έμμεσα άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια αιτία.
 • δ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση εισαγωγής σε Ίδρυμα, αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, λήψης επιδόματος ή σύνταξης ή θανάτου του δικαιούχου.
 • ε) Ποιος θα εισπράττει το επίδομα.
 1. Αστυνομικές Ταυτότητες του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης (και τα πρωτότυπα).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, από τον άλλο γονέα, η οποία θα είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα δηλώνει ότι, συμφωνεί για την είσπραξη του βοηθήματος του παιδιού του από τον ή την σύζυγο.
 3. Για τους ενήλικες , κατατίθεται η απόφαση Δικαστικής συμπαράστασης.
 4. Κάθε χρόνο ο υπεύθυνος είσπραξης του επιδόματος υποβάλλει στην Υπηρεσία εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας και έντυπο Ε1, βεβαίωση στην περίπτωση που ο δικαιούχος  είναι τρόφιμος Ιδρύματος και υπεύθυνη δήλωση.
 5. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 6. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 7. ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου.

Παρατηρήσεις

 

Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά απαιτηθούν.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: 09:00-13:00 ( εκτός Δευτέρας, όπου η υπηρεσία θα είναι κλειστή για το κοινό)

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!