Χορήγηση επιδόματος κωφών & βαρύκοων

Υπηρεσία: Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας (Επιδόματα - Βοηθήματα)
Τηλέφωνα: Κεντρικό : 2132037816, 817 Σχολικές Επιτροπές: 2132037852
E-mail: infodioik@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.
 2. Οι ηλικίας 0 έως 18 ετών, γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ ή Α.Σ.Υ.Ε. ή Α.Ν.Υ.Ε. ή Α.Α.Υ.Ε., όπου θα βεβαιώνεται ότι το άτομο που εξετάστηκε είναι κωφό ή βαρήκοο.
 3. Οι ηλικίας 19 έως 65 ετών, γνωμάτευση των ΚΕΠΑ, ή Α.Σ.Υ.Ε. ή Α.Ν.Υ.Ε. ή Α.Α.Υ.Ε., στην οποία θα βεβαιώνεται ταυτόχρονη με την κώφωση ή βαρηκοΐα, χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση.
 4. Οι ηλικίας 19 έως 25 ετών, εφόσον σπουδάζουν, βεβαίωση από τη σχολή στην οποία φοιτούν. (Την Βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν κάθε Σεπτέμβριο), σε περίπτωση που δεν φοιτούν βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 5. Οι ηλικίας 19 έως 60 ετών βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ..
 6. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας (επίδειξη πρωτοτύπου).
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και το πρωτότυπο)
 9. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας ,σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση. (επίδειξη πρωτοτύπου).
 10. Απόκομμα σύνταξης.
 11. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του ίδιου ή του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία να δηλώνεται:
 • α) Η μόνιμη κατοικία, η σύνθεση της οικογένειας στην οποία διαβιώνει ο δικαιούχος.
 • β) 'Ότι ο δικαιούχος δεν παίρνει άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια αιτία.
 • γ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση μετάβασης του δικαιούχου στο εξωτερικό, για διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου, αλλαγής τόπου κατοικίας, συνταξιοδότησης ή θανάτου .
 • δ) Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του δικαιούχου.
 • ε) Ποιος θα εισπράττει το επίδομα.
 1. Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του άλλου γονέα ότι δέχεται να εισπράττει το επίδομα του παιδιού του ο ή η σύζυγος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 2. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 4. ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου.

Παρατηρήσεις

 

Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά απαιτηθούν.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: 09:00-13:00 (εκτός Δευτέρας, όπου η υπηρεσία θα είναι κλειστή για το κοινό)

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!