Χορήγηση επιδόματος κίνησης

Υπηρεσία: Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας (Επιδόματα - Βοηθήματα)
Τηλέφωνα: Κεντρικό : 2132037816, 817 Σχολικές Επιτροπές: 2132037852
E-mail: infodioik@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.
 2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ ή Α.Σ.Υ.Ε. ή Α.Ν.Υ.Ε. ή Α.Α.Υ.Ε.,  από την οποία να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας (80% και άνω) και παράλυση των δύο κάτω άκρων ή ακρωτηριασμός αυτών.
 3. Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας (πρόσφατη απόδειξη Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή μισθωτήριο συμβόλαιο).
 4. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας (επίδειξη πρωτοτύπου).
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και το πρωτότυπο)
 7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του ίδιου ή του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία να δηλώνεται:
 • α) Η μόνιμη κατοικία, η σύνθεση της οικογένειας στην οποία διαβιώνει ο δικαιούχος.
 • β) 'Ότι ο δικαιούχος δεν παίρνει άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια αιτία.
 • γ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση βελτίωσης της κατάστασης της υγείας του, μετάβασης του δικαιούχου στο εξωτερικό, για διάστημα μεγαλύτερο του τετραμήνου, αλλαγής τόπου κατοικίας, περίθαλψης σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του δικαιούχου εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου ή θανάτου .
 • δ) Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του δικαιούχου.
 • ε) Ποιος θα εισπράττει το επίδομα.
 1. Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του άλλου γονέα ότι δέχεται να εισπράττει το επίδομα του παιδιού του ο ή η σύζυγος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 2. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 4. ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!