Χορήγηση επιδόματος για βαρία αναπηρία

Υπηρεσία: Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας (Επιδόματα - Βοηθήματα)
Τηλέφωνα: Κεντρικό : 2132037816, 817 Σχολικές Επιτροπές: 2132037852
E-mail: infodioik@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.
 2. Γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α. ή Α.Σ.Υ.Ε., ή Α.Ν.Υ.Ε. ή Α.Α.Υ.Ε., στην οποία θα αναφέρεται η πάθηση του ατόμου.
 3. Βεβαίωση από Αλβανία, σε περίπτωση που έχετε γεννηθεί εκεί, ότι δεν δικαιούστε επιδόματος ή συντάξεως, μεταφρασμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών.
 4. Για ανασφάλιστους υπερήλικες του Ο.Γ.Α. το απόκομμα σύνταξης.
 5. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας (επίδειξη πρωτοτύπου).
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Αστυνομικές Ταυτότητες του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης (επίδειξη πρωτοτύπων).
 8. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας ,σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση. (επίδειξη πρωτοτύπου).
 9. Απόκομμα σύνταξης.
 10. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του ίδιου ή του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία να δηλώνεται:
 • α) Η μόνιμη κατοικία, η σύνθεση της οικογένειας στην οποία διαβιώνει ο δικαιούχος.
 • β) Ότι ο δικαιούχος δεν παίρνει άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια αιτία.
 • γ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση μετάβασης του δικαιούχου στο εξωτερικό, αλλαγής τόπου κατοικίας, συνταξιοδότησης ή θανάτου.
 • δ) Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του δικαιούχου.
 • ε) Ότι είναι ανασφάλιστος ή έμμεσα ασφαλισμένος ή άμεσα ασφαλισμένος χωρίς ασφαλιστικές
  προϋποθέσεις
 • στ) Ποιος θα εισπράττει το επίδομα.
 1. Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του άλλου γονέα ότι δέχεται να εισπράττει το επίδομα του παιδιού του ο ή η σύζυγος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 2. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 4. ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου.
 5. Για άτομα ηλικίας απο 19-60 βεβαίωση ανεργίας απο τον Ο.Α.Ε.Δ.

Παρατηρήσεις

 

Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά απαιτηθούν.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: 09:00-13:00 (εκτός Δευτέρας, όπου η υπηρεσία θα είναι κλειστή για το κοινό)

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!