Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Καράμπαμπας Αθανάσιος

Αρμοδιότητες:

 1. Εποπτεία και συντονισμός  του Τμήματος Τεχνικού της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου
 2. Υπογραφή με εντολή μας εγγράφων του τμήματος:
  α) προς άλλες υπηρεσίες
  β) εσωτερικής λειτουργίας
  γ) εισηγήσεων σε συλλογικά όργανα του Δήμου
  δ) έγγραφα , αιτήσεις , υπεύθυνες δηλώσεις και οτιδήποτε σχετικό για την ένταξη στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 αυθαιρέτων κατασκευών και αυθαίρετης αλλαγής χρήσης ακινήτων του Δήμου
Μπινίσκος Αναστάσιος

Αρμοδιότητες:

1. Εποπτεία και συντονισμός των γραφείων:

 • Εσόδων – Περιουσίας και Δημοτικού Κοιμητηρίου, Προμηθειών και διαχείρισης υλικού, προϋπολογισμού και οικονομικού προγραμματισμού – Διπλογραφικού Αναλυτικής Λογιστικής, του Οικονομικού Τμήματος,
 • Λειτουργίας Ταμείου, του τμήματος της Ταμειακής Υπηρεσίας, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

2. Υπογραφή με εντολή μας εγγράφων των ως άνω γραφείων:

α) προς άλλες υπηρεσίες
β) εσωτερικής λειτουργίας
γ) εισηγήσεων σε συλλογικά όργανα του Δήμου

Καρακώνης Δημήτριος

Αρμοδιότητες:

 • Επιμέλεια πρόσβασης δημοτών και κάθε τρίτου, σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τη δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών,
 • Εφοδιασμός των πολιτών  με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα για την καλύτερη και γρηγορότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων  τους,
 • Διαχείριση των προτάσεων και των παραπόνων των πολιτών, την  αντιμετώπιση και επίλυση τυχόν πρακτικών προβλημάτων που προκύπτουν   κατά την εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του Δήμου
Σκιαδοπούλου Γεωργία

Αρμοδιότητες:

1.  Εποπτεία και συντονισμός:

 • Της προώθησης και ανάπτυξης του εθελοντισμού και την κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων αλληλεγγύης εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών , την έρευνα εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλληλεγγύης και λοιπών δράσεων του Δήμου
 • Των δημοτικών Ιατρείων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους
 • Των δράσεων Κοινωνικό Φαρμακείο , Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου, του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου υγειών πόλεων- Προαγωγής υγείας και του Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας )

2. Υπογραφή με εντολή μας σχετικών με την ως άνω ανάθεση εγγράφων

α) προς άλλες υπηρεσίες
β) εσωτερικής λειτουργίας

Βερύκιος Δημήτριος

Αρμοδιότητες:

 1. Εποπτεία και συντονισμός του Γραφείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης το οποίο ανήκει στο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
 2. Υπογραφή με εντολή μας εγγράφων του Γραφείου:
  α) προς άλλες υπηρεσίες
  β) εσωτερικής λειτουργίας
  γ) εισηγήσεων σε συλλογικά όργανα του Δήμου
image_print