Αντιδήμαρχοι

Αναστασόπουλος Νικόλαος

α) καθ’ ύλην  Αντιδήμαρχος, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
 • του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 • Των Θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Αρχής,
 • Την υπογραφή πάσης φύσεως Χρηματικών Ενταλμάτων πλην ενταλμάτων μισθοδοσίας.
 • Την υπογραφή μισθοδοτικών καταστάσεων υπαλλήλων – αιρετών και μετακλητών καθώς και των αντίστοιχων Χρηματικών Ενταλμάτων μισθοδοσίας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του οριζόμενου  ως κατωτέρω Αντιδημάρχου.
 • Την  τέλεση  Πολιτικών  Γάμων.

β) κατά τόπο Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού με αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Κοινότητα
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην δημοτική κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της  δημοτικής κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.
 • Συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Δημοτικής Κοινότητας.
Λωσταράκος Αναστάσιος

α) καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος,   με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή  εγγράφων:

 • Του Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού – Μισθοδοσίας − Ασφάλισης
 • Του Γραφείου Συνεργασίας με τα Νομικά Πρόσωπα και άλλους φορείς
 • Την υπογραφή μισθοδοτικών καταστάσεων. 
 • Την υπογραφή πάσης φύσεως Χρηματικών Ενταλμάτωνσε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του οριζόμενου  ως ανωτέρω Αντιδημάρχου.  
 • Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων.
Χαρίσης Κωνσταντίνος

α) καθ’ ύλην  Αντιδήμαρχος, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • του Γραφείου Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών – Διαχείρισης, Κίνησης και συντήρησης Οχημάτων – Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων και Κοιμητηρίου. 
 • Να υπογράφει τις εντολές προμήθειας υλικών κιγκαλερίας.
 • Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων
 • Αναπληρωτής Δημάρχου όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει.
Ζήσης Ιωάννης

α) καθ’ ύλην  Αντιδήμαρχος,  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου – Κοινόχρηστων Χώρων.
 • Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων

β) κατά τόπο Αντιδήμαρχο  για τη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Κοινότητα
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην δημοτική κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της  δημοτικής κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.
 • Συνεργασία με την Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Δημοτικής Κοινότητας.
Λιούτας Κωνσταντίνος

α) καθ’ ύλην  Αντιδήμαρχος, με  τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Των Γραφείων: Δημοτολογίων – Πρωτοκόλλου – Αρχείου, Διοικητικής Μέριμνας, του τμήματος Δημοτικής κατάστασης και Διοικητικής υποστήριξης,  
 • Των συνεργείων του Δήμουγια την  άμεση αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινότητας.
 • Την Πολιτική Προστασία
 • Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων.
Παρατηρήσεις
 • Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματοςΑντιδημάρχου καθ` ύλην,  τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. 
 • Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αναστασόπουλου Νικόλαου   που απουσιάζειή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζήσης Ιωάννης. 
 • Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ζήση Ιωάννη  που απουσιάζει  ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστασόπουλος Νικόλαος.
 • Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζουμε να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χαρίσης Κωνσταντίνος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
image_print